Técnico Especialista Grupo Servicios Penitenciarios Generalitat de Catalunya

Oposición de Cuerpos de seguridad - Cuerpos de Instituciones Penitenciarias

Les oposicions de tècnic especialista en Serveis Penitenciaris a Catalunya pertanyen al Grup C i estan dirigides a totes aquelles persones que volen desenvolupar un treball públic, fixe i ben remunerat, les funcions del qual estan destinades a vetllar per la seguretat interior d'institucions penitenciàries en dita comunitat autònoma.
Solicitar más información
Oposición de Técnico Especialista Grupo Servicios Penitenciarios Generalitat de Catalunya

Temario

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.
La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
El poder judicial: funcions i principis. L,organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
L,organització administrativa espanyola: l,Administració central, l,Administració autonómica, l,Administració local i l,Administració institucional.
L,origen de la Generalitat de Catalunya.
Antecedents a l,Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya durant la II República.
L,Estatut d,autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competencies de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
L,organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autónoms. Les empreses públiques.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleix de pressupostos: contingut básic.
Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats básiques comunitáries.
Les institucions comunitáries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justicia. El Tribunal de Comptes
L,administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L,acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.
La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
Les formes d,activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.
El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l,Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El convem collectiu únic del personal laboral de l,Administració de la Generalitat de Catalunya.
La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L,oferta d,ocupació pública. Els plants d,ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball
Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Régim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: régim general
El dret penal: concepte, contingut i fonts. El poder punitiu de l,Estat: concepte i límits. El sistema de garanties
El Codi penal: principis generals, estructura i contingut.
Delletes i faltes: concepte i classes. Graus d,execució. Circumstáncies modificatives de la responsabilitat criminal.
La pena i les seves finalitats. Classes de pena, durada i efectes. Regles per a l,aplicació de la pena.
Alternatives a la pena privativa de llibertat. Les mesures de seguretat. Extinció de la responsabilitat criminal. L,indult.
Delictes contra l,Administració pública I: la prevaricació, l,abandonament de la destinació i l,omisió del deure de perseguir delictes. La desobediéncia i la denegació d,nuxili.
Delictes contra l,Administració pública II: la infidelitat en la custodia de documents i la violació de secrets. El suborn. El tráfic d,influéncies. La malversació. Les negociacions i les activitats prohibides als funcionaris públics.
Delictes contra l,Administració de justicia: el trencament de condemna. Les tortures i altres delictes contra la integritat moral.
Delictes contra les institucions de l,Estat i la divisió de poders: usurpació d,atribucions. Delictes relatius a l,exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Delictes contra les garanties constitucionals.
La jurisdicció penal. El procés penal com a garantia. Les mesures cautelars i la presó provisional
Els diferents procediments penals. El procediment ordinari i les seves fases. El procediment abreujat. El procediment d,habeas corpus.
Teoría general dels recursos: classes i efectes.
Principals perspectives teóriques sobre el concepte i les finalitats de les penes. Especial referencia a les penes privatives de llibertat i el seu desenvolupament históric.
Competéncies de la Generalitat de Catalunya en matéria penitenciária. Estructura orgánica de l,Administració penitenciaria a Catalunya. La Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació.
El dret penitenciari: concepte, contingut i fonts. Breu referéncia a l,evolució histórica de la legislació penitenciária. La normativa penitenciaria vigent. Les línies generals de l,execució en el nostre ordenament fixades per l,article 25.2 de la Constitució.
La relació jurídica penitenciária: naturalesa i fonaments. Finalitats dels serveis penitenciaris. Drets dels interns, sistema de protecció i régim de garanties. Deures dels interns.
El régim penitenciari I. Concepte i principis inspiradors. Organització general. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. Informació, queixes i recursos dels interns. Participació dels interns en les activitats dels establiments.
El régim penitenciari II. La seguretat exterior: competéncies i finalitats. La seguretat interior: principis génerals, mesures preventives i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.
El régim dels establiments penitenciaris. Classificació dels diferents tipus d,establiment i les seves característiques. El régim ordinari: principis generals i característiques. El régim de preventius. El régim tancat: criteris d,aplicació i característiques. El régim obert: objectius i criteris d,aplicació.
El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. La participació de l,intern. La classificació en graus de tractament
El tractament penitenciari: programes de tractament. Les activitats de formació, cultura i esports. Les tutories. La necessária collaboració régim-tractament per a l,execució dels programes.
Teories actuals de delinqüéncia i la seva aplicació a les institucions peniteciáries.
El treball penitenciari: drets i deures. Treball i tractament. La relació laboral especial penitenciária: característiques i contingut.
Suspensió i extinció de la relació laboral. El Centre d,Iniciatives per a la Reinserció. Els treballs ocupacionals no productiusL,assisténcia sanitária. Els programes d,intervenció i tractament de les drogodependéncies. Els programes d,intervenció amb malalts de SIDA. Salut mental i intervenció penitenciária.
Prestacions de l,Administració penitenciaria. Higiene i alimentació. L,acció social penitenciária. L,assisténcia religiosa. L,assisténcia postpenitenciaria.
Relacions amb l,exterior. Comunicacions i visites. Permisos de sortida. Classes, durada i requisits. Procediment de concessió
Formes especials d,execució de les penes. Diferents tipus d,internament. Espeical consideració al compliment de les penes d,arrest de cap de setmana.
La llibertat condicional. Requisits, tramitació i revocació. Els beneficis penitenciaris i les seves classes. La redempció de penes pel treball.
El régim disciplinari: fonament, ámbit d,aplicació i principis de la potestat disciplinária. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Procediment. Execució i compliment de sancions. Prescripció i cancel.lació.
Les recompenses.
El control de l,activitat penitenciária pel Jutjat de Vigiláncia Penitenciária: funcions. Els recursos contra les seves resolucions. Normativa aplicable.
L,organització dels centres penítenciaris: estructura. Organs col.legiats de govern: composició, funcions i normes de funcionament. Órgans unipersonals de govern: director, subdirectors. Funcions.
El personal al servei de l,Administració penitenciária: peculiaritats del seu régim jurídic, cossos de funcionaris i funcions. Especial referéncia a les funcions assignades al cos de técnics especialistes en les diferents unitats de servei.
El régim administratiu dels establiments penitenciaris I. L,oficina de régim: l,expedient personal de l,intern: estructura, documents i els diferents trámits administratius.
El régim administratiu dels establiments penitenciaris II. Funcionament administratiu de l,oficina de servei interior. Redacció d,informes de fet, de recomptes i d,altres. Realització de trámits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encárrees.
El régim administratiu dels establiments penitenciaris III: l,oficina d,identificació. Obtenció i classificació dels dactilogrames. Oficina de direcció. Funcions de l,oficina de l,equip técnic: els protocols.
El régim económic dels establiments penitenciaris: principis generals i régim patrimonial. La gestió d,economats, alimentació i vestuari. La custódia de les pertinences dels interns. El peculi dels reclusos.

Requisitos

* Nacionalitat espanyola, 16 anys i no superar edat jubilació forçosa
    * Títol de Batxillerat, FPII o equivalent.
    * Capacitat necessària per a l'exercici de les funcion de les places convocades
    * No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública
    * Els aspirants pel torn de promoció interna, a més dels requisits deuran ser funcionaris de la Generalitat de Catalunya Cos d'Auxiliars Tècnics, 2 anys d'antiguitat (o 5 anys i curs formació els que no tinguin titulació) i trobar-se en actiu
    * Nivell de català B (amb certificat exempció de fer la prova de llengua catalana)

Este curso sólo se imparte en las siguientes provincias:

Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona

Solicita más información sin compromiso

Acepto las condiciones de la politica de privacidad

Lo más buscado

Oposición de eso, Oposición de oposiciones, Oposición de formación profesional, Oposición de preparacion grado medio, Oposición de academia grado superior, Oposición de fp basica, Oposición de fp grado superior, Oposición de fp grado medio, Oposición de fp enfermeria, Oposición de formación profesional enfermeria, Oposición de grado superior enfermeria, Oposición de grado superior informatica, Oposición de fp grado enfermeria, Oposición de fp grado informatica, Oposición de grado medio administración, Oposición de fp administrativo, Oposición de academia fp, Oposición de formacion profesional administración y gestión, Oposición de formacion profesional comercio y marketing, Oposición de formacion profesional imagen personal, Oposición de formacion profesional sanidad, Oposición de logse, Oposición de loe, Oposición de comercio y marketing, Oposición de comercio, Oposición de gestión comercial y marketing, Oposición de ver más, Oposición de electricidad y electrónica, Oposición de instalaciones eléctricas y automáticas, Oposición de equipos e instalaciones electrotécnicas, Oposición de instalaciones electrotécnicas, Oposición de hostelería y turismo, Oposición de cocina y gastronomía, Oposición de servicios en restauración, Oposición de restauración, Oposición de imagen personal, Oposición de peluquería, Oposición de estética y belleza, Oposición de caracterización, Oposición de sanidad, Oposición de cuidados auxiliares de enfermería, Oposición de farmacia y parafarmacia, Oposición de emergencias sanitarias, Oposición de servicios socioculturales y a la comunidad, Oposición de atención sociosanitaria, Oposición de educación infantil, Oposición de atención a personas en situación de dependencia,