Auxiliar d'infermeria en equips d'atenció primária de l'ICS

Oposición de Sector sanitario - Atención primaria

Aquest curs va dirigit a tots els auxiliars d'infermeria interessats a desenvolupar la seva tasca professional en els Hospitals depenents de l'Institut Català de la Salut.
Solicitar más información
Oposición de Auxiliar d'infermeria en equips d'atenció primária de l'ICS

Temario

La metodologia del Curs li proporcionarà l'adquisició dels coneixements i les habilitats necessaris per a superar el procés selectiu i aconseguir una plaça com Personal Estatutari Sanitari de Formació Professional en Atenció Hospitalària.Volumen I.
Tema 1: Departament de Sanitat i Seguretat Social. L'Institut Català de la Salut.
Tema 2: Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
Tema 3: El Pla de salut de Catalunya.
Tema 4: Sistema sanitari. Tipus d'hospitals.
Tema 5: Concepte de salut i malaltia. Procés d'emmalaltin.
Tema 6: Higiene hospitalària. Neteja, desinfecció i esterilització.
Tema 7: Infeccions nosocomials. Aïllaments.
Tema 8: Higiene laboral. Risc professional.
Tema 9: Aspectes legals i étics.
Tema 10: Funció de l'Auxiliar d'Infermeria.
Tema 11: Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
Tema 12: Atenció al malalt en la necessitat d'eliminació.
Tema 13: Mobilització. Canvis posturals.
Volumen II.
Tema 14: Higiene del malalt.
Tema 15: Tipus de comunicació. Educació sanitària.
Tema 16: Atenció al malalt quirúrgic. Preparació preoperatòria i postoperatòria.
Tema 17: Patologies infeccioses: SIDA, Tuberculosi, Hepatitis.
Tema 18: Atenció al malalt amb problemes de salut mental.
Tema 19: Atenció al malalt drogodependent.
Tema 20: Atenció al nadó i al lactant.
Tema 21: Atenció al malalt geriàtric.
Tema 22: Procediment de rentar-se les mans.
Tema 23: Administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.
Tema 24: Administració d'ènemes.
Tema 25: Recollida i transport de mostres. Drenatges.
Tema 26: Preparació per a exploracions i proves diagnòstiques.
Tema 27: Aplicació de fred i calor.
Tema 28: Risc i prevenció d'úlceres per decúbit.
Tema 29: Protocol d'acolliment al malalt.
Tema 30: Protocol de trasllat del malalt.
Tema 31: Primers auxilis.
Tema 32: Reanimació cardiopulmonar.
Tema 33: Protocol de malalt moribund. Cures postmortem.

 

Requisitos

Ser español/a o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados retificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
Poseer el título de Técnico Auxiliar de Clínica o de Técnico Auxiliar de Enfermería o de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Solicita más información sin compromiso

Acepto las condiciones de la politica de privacidad

Lo más buscado

Oposición de eso, Oposición de oposiciones, Oposición de formación profesional, Oposición de preparacion grado medio, Oposición de academia grado superior, Oposición de fp basica, Oposición de fp grado superior, Oposición de fp grado medio, Oposición de fp enfermeria, Oposición de formación profesional enfermeria, Oposición de grado superior enfermeria, Oposición de grado superior informatica, Oposición de fp grado enfermeria, Oposición de fp grado informatica, Oposición de grado medio administración, Oposición de fp administrativo, Oposición de academia fp, Oposición de formacion profesional administración y gestión, Oposición de formacion profesional comercio y marketing, Oposición de formacion profesional imagen personal, Oposición de formacion profesional sanidad, Oposición de logse, Oposición de loe, Oposición de comercio y marketing, Oposición de comercio, Oposición de gestión comercial y marketing, Oposición de ver más, Oposición de electricidad y electrónica, Oposición de instalaciones eléctricas y automáticas, Oposición de equipos e instalaciones electrotécnicas, Oposición de instalaciones electrotécnicas, Oposición de hostelería y turismo, Oposición de cocina y gastronomía, Oposición de servicios en restauración, Oposición de restauración, Oposición de imagen personal, Oposición de peluquería, Oposición de estética y belleza, Oposición de caracterización, Oposición de sanidad, Oposición de cuidados auxiliares de enfermería, Oposición de farmacia y parafarmacia, Oposición de emergencias sanitarias, Oposición de servicios socioculturales y a la comunidad, Oposición de atención sociosanitaria, Oposición de educación infantil, Oposición de atención a personas en situación de dependencia,